Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlaline Yönelik İtiraz Başvuru Esasları

Ürünü yayından kaldırılan satıcının Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurularına itiraz prosedürü:

Dâhili iletişim sistemi (bilgi@birilanver.com) mail adresine ilgili Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusuna itiraz’da bulunabilirsiniz.

a) İtirazda bulunanın adı, soyadı veya ticari unvanı ile yetkili temsilci veya vekil sıfatıyla itirazda bulunulması halinde bunların ad ve soyadları ile temsile yetkili olduklarını gösterir belge,

b) İtirazın gerekçeleri, yayımdan kaldırılan ürünün şikâyette bulunanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğine dair belge ve delilleri,

c) Ürünün orijinal olduğunu ispatlamaya elverişli fatura veya fatura yerine geçen belgeler, kendisinden başlayarak geriye doğru fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibini veya hak sahibinin verdiği yetkiyle ürünü piyasaya sunmuş kişileri gösterir sözleşme, sair belge ve delilleri,

ç) Başvuru sahibinin, itiraz başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair imzalı beyanı.

İlgili itiraz formunu yukarıda belirtilen esaslara göre seçerek eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Eksik olan itiraz başvurusu işleme alınmaz ve eksik olan bilgiler konusunda başvuru sahibine bilgilendirme yapılır.